O projektu

Naziv projekta:

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Mestne občine Koper in Občine Ankaran - Čisto za Koper in Ankaran

Financiranje projekta in izvajanje del

Investitorji projekta:

Mestna občina Koper
Verdijeva ulica 10
6000 Koper

Občina Ankaran
Jadranska cesta 66
6280 Ankaran

Viri financiranja:

Vrednost investicije ob prijavi: 15.780.378,91 EUR

Skupna vrednost sofinanciranja (sredstva EU in sredstva državnega proračuna) skladno z Dogovorom za razvoj Obalno-kraške razvojne regije: 8.562.942 EUR

Sredstva EU: 7.278.501,14 EUR

 • od tega MOK 6.638.604,53 EUR
 • od tega OA 639.896,61 EUR

 

Sredstva RS: 1.284.440,86 EUR

 • od tega MOK 1.171.517,97 EUR
 • od tega OA 112.922,89 EUR

 

Občinska proračuna 7.217.436,91 EUR

 • občinski proračun MOK 6.781.154,67 EUR
 • občinski proračun OA 436.282,24 EUR

Izvajalci:


Gradbena dela:
Ginex International, d. o. o. v skupnem nastopu z GMW, d. o. o.


Nadzor:
Projekt, d. d., Nova Gorica in DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o.


Odnosi z javnostmi:
ALTIUS: marketing, oblikovanje, storitve, d. o. o.

Cilji in vsebina projekta

Gradnja kanalizacijskega omrežja na poselitvenih območjih Bertoki, Škofije in Hrvatini je eden največjih, najpomembnejših in hkrati najzahtevnejših projektov Mestne občine Koper in Občine Ankaran.

Več kot 98-odstotna priključitev objektov na javni kanalizacijski sistem, ki se steka v Centralno čistilno napravo Koper z ustrezno stopnjo čiščenja, je poleg oskrbe s pitno vodo osnovni pogoj za nemoten razvoj občin in gospodarstva, hkrati pa pomeni pomemben prispevek k skrbi za zdravje ljudi in okolje, v katerem živimo.

Za projekt, poimenovan Čisto za Koper in Ankaran, sta investitorja, Mestna občina Koper in Občina Ankaran, pridobila 14 gradbenih dovoljenj. Gradnja bo trajala dobri dve leti, konec je predviden v letu 2023.

V okviru naložbe bodo na območju vseh treh poselitev zgradili 25.593 metrov fekalne in 3.820 metrov meteorne kanalizacije, nadomestni vodovod in 14 črpališč.

Po zaključeni naložbi bo ukinjenih skupno 378 greznic in 81 malih komunalnih čistilnih naprav, na javno kanalizacijsko omrežje pa priključenih dodatnih 1.657 prebivalcev in 497 enot dejavnosti. S tem bo na vseh treh poselitvenih območjih dosežena 98-odstotna pokritost s kanalizacijskim omrežjem.

Aglomeracija Hrvatini in Ankaran

Najobsežnejša bodo dela na območju aglomeracije Hrvatini, kjer bodo zgradili 14.139 metrov fekalne kanalizacije s šestimi črpališči in 1.225 metrov meteorne kanalizacije. Nova trasa kanalizacijskega omrežja bo potekala od najvišjega dela naselja Kolomban skozi naselje Barižoni v Ankaran, kjer se kanalizacija priključi na obstoječi kanalizacijski vod.

V okviru naložbe bodo na javno kanalizacijsko omrežje priključili tudi zaselke Fajti, Brageti, Božiči in Kolombini ter poselitveno območje ob osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom. Na novo bo na javno kanalizacijo priključenih 749 prebivalcev in 225 enot dejavnosti.

Večji del naložbe se bo izvajal na območju Mestne občine Koper, v Občini Ankaran pa bodo dela potekala v zaselkih Kolombini, na Cesti na Prisojo in na delu Jadranske ceste, kjer bodo poleg fekalne v celoti uredili tudi meteorno kanalizacijo. Manjkajoči del kanalizacijskega omrežja bodo poleg tega zgradili tudi na območju Poti na Brido in na delu Razgledne poti. V okviru projekta bodo v Občini Ankaran na kanalizacijsko omrežje priključili 55 objektov in 170 prebivalcev. 

Aglomeracija Škofije

Na Škofijah je predvidena gradnja primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini 10.000 metrov, od katerih bo 7.978 metrov fekalnega sistema s šestimi črpališči in 2.092 metrov meteorne kanalizacije. V okviru naložbe bodo javni kanalizacijski sistem vzpostavili na celotnem območju Spodnjih Škofij in preostalem delu druge in tretje Škofije ter tako na javno kanalizacijsko omrežje priključili 704 prebivalce in dodatnih 211 enot dejavnosti.

Aglomeracija Bertoki

Dodatnih 3.476 metrov fekalnega in 503 metre meteornega sistema z dvema črpališčema bodo zgradili na območju Bertokov, s tem pa kanalizacijsko omrežje vzpostavili na območju zaselka Zonti, skladišča DAR, severnih Bertokov in delno tudi Prad. Na novo se bodo na javno kanalizacijo priključili 204 prebivalci in 61 enot dejavnosti.

Zgodovina

Centralna čistilna naprava Koper:

Mestna občina Koper in Občina Ankaran kot del Mestne občine Koper sta skupaj z Občino Izola v okviru projekta »Zbiranje in čiščenje odpadnih voda v obalnem porečju – izgradnja kanalizacijskega sistema in čistilne naprave za Mestno občino Koper in Občino Izola« pred dobrim desetletjem sklenili gradnjo Centralne čistilne naprave Koper kapacitete 84.500 PE in primarnega kanalizacijskega voda Koper–Izola. Vrednost naložbe je znašala 18,7 milijona evrov, od katerih je Kohezijski sklad prispeval 53 odstotkov, država pa dodatnih 29 odstotkov.

V prejšnji finančni perspektivi 2007–2013 (evropski sklad za regionalni razvoj) je Mestna občina Koper za področje odvajanja in čiščenja komunalnih voda pridobila nepovratna sredstva za naslednje projekte:

 1. Gradnja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v naselju Zazid (vrednost projekta 3.293.980,44 EUR, vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev je 2.231.638,55 EUR)
 2. Gradnja kanalizacije v naselju Šmarje, območje 4. (vrednost projekta 878.968,55; vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev 434.480 EUR).
 3. Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja Dekani I. faza – I. etapa (vrednost projekta 3.842.939,10; vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev 2.273.120,09 EUR, od tega 311.644,08 EUR Zakon o financiranju občin (ZFO))
 4. Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja Škofije I. faza – I. etapa (vrednost projekta 1.649.439,77 EUR, vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev 945.771,35 EUR).
 1. Izgradnja kanalizacije Šmarje – 3.3, 3.4, 3.5 (vrednost projekta 558.334,30 EUR; vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev 343.640,41 EUR).
 2. Izgradnja kemijskega filtra na črpališču Č2 v Kopru (vrednost projekta 85.187,19 EUR; dodeljenih nepovratnih sredstev 80.240,53 EUR iz naslova ZFO).
 3. Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja Škofije I. faza – II. etapa (vrednost projekta 1.087.811,26 EUR; vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev 568.843,58 EUR).
 4. Kanalizacija Brageti (vrednost projekta 368.187,40 EUR; vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev 160.463,75 EUR iz naslova ZFO).

 

Mestna občina Koper je skupaj z Občino Izola in Občino Piran iz Kohezijskega sklada EU financirala tudi projekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na Obali, v okviru katerega je izboljšala javno oskrbo s pitno vodo in ekonomsko učinkovitost naprav ter zagotovila ustreznejše spremljanje delovanja celotnega sistema in zmanjšanje izgub:

Skupna vrednost naložbe je znašala 7,9 milijona evrov:

 • 5,5 milijona evrov, financiranih iz Kohezijskega sklada EU,
 • 1 milijon evrov iz državnega proračuna RS,
 • 1 milijon pa iz občinskih proračunov (Mestna občina Koper je prispevala 57-odstotni delež, Občina Izola 29-odstotnega in Občina Piran 14-odstotnega).